موتور کمپوند DC

این موتور شامل دو بخش اصلی زیر می باشد:
۱-استاتور
۲-روتور
استاتور: قطعه ثابت موتور های DC  کمپوند می باشد. که با عبور جریان از داخل سیم پیچی آن، میدان مغناطیسی در جهت ثابت تولید می شود. این میدان در تقابل با میدان مغناطیسی تولیدی روتور ، موجب تبدیل انرژی الکتریکی به مکانیکی می شود.
استاتور شامل دو بخش اصلی زیر است:
۱-هسته: سیم پیچ ها رو آن سوار هستند و موجب تمرکز شار و جلوگیری از هدر رفت میدان مغناطیسی می شود.
۲- سیم پیچ: شامل دو سیم پیچی سری و شنت می باشد و با اتصال به منبع تغذیه، میدان مغناطیسی تولید می کند.

روتور: قطعه متحرک موتور کمپوند می باشد. این قطعه با ایجاد میدان مغناطیسی در جهت خاصی نسبت به استاتور باعث بوجود آمدن یک نیرو دورانی در روتور شده و همین امر باعث چرخیدن روتور یا همان آرمیچر می شود. بنابراین وظایف روتور عبارتند از:
۱-ایجاد میدان
۲- تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی و چرخیدن

ویژگی ها

۱- میدان سری، گشتاور راه انداز بهتر و میدان شنت تنظیم سرعت بهتر را فراهم می کند.
۲-موتورهای کمپوند دارای تغییرات سرعت کمتری نسبت به موتورهای سری و تغییرات سرعت بیشتری نسبت به موتورهای شنت در بازه بی باری تا بار کامل هستند.
۳-دارای گشتاور کمتری نسبت به موتور سری و گشتاور بیشتری نسبت به موتر شنت هستند.

کاربردها

۱-در جایی که نیاز به گشتاور زیاد با سرعت تقریبا ثابت باشد از موتور کمپوند استفاده می شود.
۲- در ماشین برش کارخانجات لوله سازی .