موتور شانت DC

در موتور DC با تحریک شانت یا به طور خلاصه موتور DC شانت، مدار تحریک( سیم پیچ استاتور) با مدار آرمیچر(سیم پیچ روتور) به صورت موازی ارتباط پیدا می کند(از این رو این موتور را شانت نام گذاری می کنند). به طور کلی این نوع موتور نیازی به دو منبع تغذیه برای سیم پیچ های میدان و آرمیچر ندارد و تنها با اتصال یک منبع تغذیه مشترک به این دو سیم پیچ، موتور شروع به کار می کند. طرح ساختمانی و مدار معادل الکتریکی این نوع موتور در شکل های زیر ترسیم شده است. سیم پیچی تحریک با تعداد دور زیاد برای جریان کم به دور قطب های استاتور پیچیده شده است. سیم پیچی تحریک با سیم پیچی آرمیچر به صورت موازی متصل شده اند.

ویژگی ها

۱ – نباید تحت بار زیاد قرار گیرند.
۲- مزیت استفاده از میدان تحریک شنت، توانایی درایو سرعت متغیر برای ارائه کنترل مستقل آرمیچر و میدان می باشد.

کاربردها

۱- دمنده ها
۲- هواکش های صنعتی